Obchodní podmínky

obchodní společnosti Wild & Coco s.r.o., IČO 02840740, se sídlem Těšnov 1163/5, Praha 1, PSČ 110 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275304 (dále jen „Wild & Coco“) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.wildandcoco.com(dále jen „MKOP“)

Poslední aktualizace: 4.12.2020

I. Úvodní ustanovení

Tyto MKOP společnosti Wild & Coco upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Wild & Coco (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Wild & Coco a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.wildandcoco.com(dále jen „Portál Wild & Coco“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace, hodlá zakoupit u společnosti Wild & Coco zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto MKOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

V aktuální nabídce Zboží na Portálu Wild & Coco mohou být některá ustanovení upravena odlišně od MKOP, přičemž, taková odchylná ujednání mají přednost před těmito MKOP.

Pokud Wild & Coco nabízí zákazníkům jakoukoliv akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před MKOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání MKOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Wild & Coco je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

Ustanovení těchto MKOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a MKOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce. Potom, co ji Zákazník s Wild & Coco uzavře, zůstane uložená u společnosti Wild & Coco a není Zákazníkovi přístupná.

Společnost Wild & Coco může znění MKOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění MKOP. Společnost Wild & Coco informuje Zákazníky o změně MKOP na Portálu Wild & Coco, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním MKOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním MKOP souhlasí.

Společnost Wild & Coco je oprávněna prodej Zboží na Portálu Wild & Coco kdykoli ukončit.

II. Uzavření Smlouvy

Wild & Coco na Portálu Wild & Coco nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých anebo v eurech.

Možnost uzavření Smlouvy se společností Wild & Coco za podmínek uvedených v nabídce na Portálu Wild & Coco zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Wild & Coco a za předpokladu splnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu Wild & Coco.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy. Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu Wild & Coco Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „Koupit“ nebo  “Přidat do košíku“. Nezvolí-li Zákazník požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejnižší nabízená jednotka příslušného Zboží.

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka Doprava & Platba“, umístěném v sekci „Košík“.

V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka“).V případě dopravy na odběrné místo Zákazník vybere odběrné místo. Ceník dopravného, metody placení a způsoby doručení nalezne zákazník na webových stránkách poskytovatele služby.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Wild & Coco kliknutím na tlačítko “Odeslat objednávku a zaplatit“ v sekci „Doprava a platba“. Smlouva mezi Wild & Coco a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první objednávky probíhá registrace zákazníka a zákazníkovi je založen uživatelský profil.

Wild & Coco neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

Wild & Coco je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

Wild & Coco Zákazníkovi předá Zboží dle Objednávky Zákazníka a jim zvoleným dopravcem přes Portál Wild & Coco. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost Wild & Coco předává, způsobem uvedeným níže v těchto MKOP, prokáže svou totožnost.

V případě doručení objednávky do odběrného místa je zákazník povinen si zásilku v odběrném místě vyzvednout nejpozději den po prvním dni vyzvednutí. Nemůže-li tak učinit, je povinen obratem kontaktovat zákaznickou péči Wild & Coco na telefonu 777444130.

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost Wild & Coco není povinna vystavit daňový doklad za zakoupené Zboží. Daňový doklad bude ke stažení na profilu Zákazníka na Portálu Wild & Coco.

Zákazník bere na vědomí, že Wild & Coco není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo podmínky užití Portálu Wild & Coco.

Podle zákona o evidenci tržeb je Wild & Coco povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákazník dává souhlas Wild & Coco s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou.

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

veškeré údaje, které poskytuje společnosti Wild & Coco, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží,

se před zahájením užívání Portálu Wild & Coco důkladně seznámil s těmito MKOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu Wild & Coco. Její změna je možná pouze ze strany společnosti Wild & Coco, a to i v případech uvedených v těchto MKOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti Wild & Coco za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

Zrušení Objednávky je možné telefonicky, v případě, že zásilka ještě nebyla expedována.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce MKOP bude již zaplacená částka Zboží poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet, z něhož byla provedena platba za Zboží).

IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

Wild & Coco prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto MKOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Wild & Coco předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti Wild & Coco nebo prostřednictvím Portálu Wild & Coco a zaslat Zboží na své náklady na adresu Bieblova 849/10, Hradec Králové, 500 03.

Pro vyloučení veškerých pochybností Wild & Coco v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti Wild & Coco pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto MKOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Reklamace Zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti Wild & Coco vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u společnosti Wild & Coco. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese sídla podnikání společnosti Wild & Coco nebo prostřednictvím Portálu Wild & Coco a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost Wild & Coco tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti Wild & Coco jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Wild & Coco za vady může upravit reklamační řád Wild & Coco.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídi příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Wild & Coco je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v sjednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení sjednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně Wild & Coco.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Wild & Coco způsobila porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

  • Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
  • Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 10 % celkové váhy daného objednaného Zboží;
  • Opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  • Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena sjednána;
  • Vyplývá-li to z povahy Zboží.

Záruční doba běží od dodání Zboží společností Wild & Coco. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu Wild & Coco.

Pokud Zákazník přebírá zásilku od kurýra, která je viditelně poškozená, Zákazník tuto zásilku nepřevezme, ale vyfotí ji a sepíše s kurýrem protokol o škodě. Zákazník neprodleně informuje Wild & Coco, ideálně emailem společně s fotkou. Wild & Coco poté v nejkratším možném termínu vyexpeduje zásilku novou.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti Wild & Coco a vadné Zboží společnosti Wild & Coco předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Wild & Coco je povinna vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Wild & Coco zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Wild & Coco nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Wild & Coco nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

V. Cena Zboží a platební podmínky

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník způsoby určenými na Portálu Wild & Coco.

Ceny Zboží uvedené na Portálu Wild & Coco jsou uvedeny včetně DPH, není-li uvedeno jinak.

Pro vyloučení pochybnosti Wild & Coco prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází, na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží, nezvolil-li Zákazník platbu na fakturu u společnosti Wild & Coco.

Má-li Zákazník k úhradě ceny Zboží v úmyslu využít platební systém GoPay (internetovou platební bránu) provozovaný společností GOPAY s.r.o., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém GoPay je provozován výhradně společnosti GOPAY s.r.o., Společnost Wild & Coco proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému.

Poštovné v rámci ČR je pro nechlazené zboží 100 Kč s DPH pro službu "GLS", 200 Kč s DPH pro službu "GLS Termobox", 200 Kč za službu "Chlazená a ekologická přeprava – Čechy a Morava" a 150 Kč za službu "Chlazená a ekologická přeprava po Praze", 50 Kč s DPH je za službu "Doručení do odběrného místa". Ceny doručení do Slovenské republiky jsou: "Chlazená přeprava Biohouse.sk" – 177,1 Kč s DPH, "GLS Termobox na Slovensko" – 252,5 Kč s DPH, "Odberné miesto" – 50 Kč s DPH. 

Koncový zákazník má možnost dopravy po ČR zdarma, a to při použití "Chlazené a ekologické přepravy", v případě, že objednávka přesáhne částku 1 500,00 Kč s DPH v ČR i na Slovensku. Pro vyzvednutí v odběrném místě zdarma stačí dosáhnout ceny 750 Kč v ČR i na Slovensku.

Pro velkoobchodní zákazníky je doprava zdarma v ČR nad 2500 Kč bez DPH a na Slovensku EUR 100 bez DPH.

Platba „Twisto Pay“ (nebo též „Zboží ihned, platím za 14 dní“) je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO Pay“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto Pay“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto Pay“. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby poskytovatelem Twisto Pay, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO Pay“.

VI. Odpovědnost a záruky

Wild & Coco nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál Wild & Coco využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

Wild & Coco nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu Wild & Coco způsobené přerušením přívodu el. energie.

Wild & Coco nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu Wild & Coco. Wild & Coco nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Wild & Coco ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Wild & Coco nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Wild & Coco neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Wild & Coco, a to zejména provozovatele platebního systému uvedeného v čl. V těchto MKOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Wild & Coco dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti Wild & Coco vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

Wild & Coco také neodpovídá za porušení MKOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

VII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál Wild & Coco (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněny autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál Wild & Coco výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah Portálu Wild & Coco.

Přístup a užití Portálu Wild & Coco ze strany Zákazníka v souladu s MKOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat Portál Wild & Coco způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz Portálu Wild & Coco. Portál Wild & Coco je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti Wild & Coco, a výhradně v souladu s účelovým určením Portálu Wild & Coco.

Zákazník užívá Portál Wild & Coco na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu Wild & Coco jsou pouze ilustrativní.

Wild & Coco neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Wild & Coco, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál Wild & Coco ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

Wild & Coco si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu Wild & Coco.

Wild & Coco není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

Osobní údaje Zákazníka zpracovává společnost Wild & Coco, která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Tím není dotčena povinnost společnosti Wild & Coco, jako správce, poskytnout informace o Zákazníkovi třetím osobám nebo orgánu veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti Wild & Coco.

Wild & Coco zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Wild & Coco, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Wild & Coco o změně ve svých Osobních údajích.

Zpracováním Osobních údajů může Wild & Coco, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu Wild & Coco.

Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu po dobu platné registrace, a není-li Zákazník registrován po dobu, než Zákazník odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený dle části X. těchto MKOP.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti Wild & Coco odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Wild & Coco. Zjistí-li Zákazník nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Zákazník oprávněn:

  • požádat Správce o vysvětlení; a
  • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů). Jestliže bude žádost Zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se Zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost Wild & Coco povinna tuto informaci předat. Wild & Coco má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Wild & Coco a osob prezentujících na Portálu Wild & Coco své zboží a/nebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Wild & Coco na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Těšnov 1163/5, 110 00 Praha. V případě provádění jakýchkoli plateb Zákazníkem souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů za účelem administrace platby také poskytovatelům platebních systémů nebo metod a dalších souvisejících služeb, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

IX. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu Wild & Coco nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Wild & Coco.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

Wild & Coco je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Wild & Coco je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu Wild & Coco kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení MKOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory Wild & Coco a stejně tak adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@wildandcoco.com, telefonní číslo: 733 444 130. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@wildandcoco.com.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.3.2017.

NA VAŠEM SOUKROMÍ NÁM ZÁLEŽÍ

My, Divocí a Kokosoví (Wild and Coco, spol s.r.o.) oceníme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli lépe přizpůsobit webové stránky a usnadnit jejich používání. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s uložením cookies do Vašeho prohlížeče, díky kterým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti najdete na stránce "Informace o cookies".